Policy mot slaveri och trafficking

Vårt åtagande

Slaveri och trafficking är en dold börda på vårt globala samhälle. Vi har alla en skyldighet att vara vaksamma mot riskerna, oavsett hur små de är, i vårt företag och i den bredare leveranskedjan.

Taxback Groups policy är att genomföra alla våra affärer på ett ärligt och etiskt sätt och efterleva all tillämplig lagstiftning. Vi strävar efter att säkerställa att inget modernt slaveri eller trafficking finns i vår leveranskedja eller vårt företag. Målet finns implicit i våra policyer och procedurer. Vi har nolltolerans mot överträdelser av lagar som syftar att stävja slaveri och trafficking. Om överträdelser av dessa lagar hittas i vår leveranskedja, kommer vi att ge organisationerna det nödvändiga stödet för att följa tillämplig lagstiftning.

Due diligence-processer mot slaveri och trafficking

Taxback Group har nolltolerans mot slaveri och trafficking. Vi förväntar oss att alla i vår leveranskedja och uppfylla dessa värden.

Vi förväntar oss att våra leverantörer har lämpliga policyer och processer mot slaveri och trafficking.

Taxback Group har åtagit sig att agera professionellt och med integritet i alla sina globala affärsuppgörelser och -relationer. För att hitta och minska riskerna granskar vi regelbundet vår leveranskedja.

Utbildning

Ledningsgruppen ansvarar för efterlevnad inom sina respektive avdelningar och i deras relationer med leverantörer.

Alla anställda får en introduktion för företagen där våra policyer, procedurer och förväntningar beskrivs. Vår utbildning och praxis granskas regelbundet för att säkerställa att de som arbetar med leverantörer är medvetna om våra krav.

Anmälning av misstänkt slaver

Alla anställda och chefer på Taxback Group har en lagstadgad skyldighet att anmäla kännedom eller misstanke om slaveri eller trafficking. Alla misstankar eller kännedom om slaveri eller trafficking anmäls direkt till chefen för regelefterlevnad för att besluta vilken åtgärd, om någon, krävs. Om problemet även relaterar till kännedom eller misstanke av pengatvätt eller terroristfinansiering krävs att en ytterligare anmälan görs till chefen med ansvar för att rapportera pengatvätt.

Chefer och anställda som i god tro påtalar misstanke om slaveri eller trafficking ska kunna göra detta utan risk för diskriminering eller repressalier. Dessa bestämmelser ersätter inte någon laglig anmälan eller upplysningskrav. Där lagstadgade anmälningskrav och -procedurer finns, måste detta följas till fullo.

Farhågor kan även rapporteras externt till Modern Slavery Helpline. Kontaktuppgifterna finns nedan:

https://modernslaveryhelpline.org/

+0800 0121 700

Detta meddelande görs i enlighet med avsnitt 54(1) i Modern Slavery Act 2015 och utgör företagets meddelande mot slaveri och trafficking.